Vrh P1

vrh P1
Peggy Lonadard + matka Dana Lonadard

11.1.2005
Perry Lonadard, Princ Lonadard,
Peron Lonadard, Prex Lonadard,
Pedro Lonadard
Peggy Lonadard, Perla Lonadard

Xonar Framato Rolau Jango v. Fürstenberg Wobo v. Lärchenhein
Uta v. Fürstenberg
Netty Framato Rolau Lord v. Georg Viktor Turm
Dana a.d. schwarzen Zwinger
Dana Lonadard Perr z Pampy  Tacko v. Wienerau
Gipsy z Pampy
Patty Framato Rolau Zanto v. Roten matter
Chessa Framato Rolau

Zpět