Vrh L1

vrh L2
Linda Lonadard, foto ve věku 6 let

1.12.2003
Linda Lonadard, Lord Lonadard, Leon Lonadard

Hasko v. Fürstenberg Jango v. Fürstenberg  Wobo v. Lärchenhain
 Uta v. Fürstenberg
Rike v. Ramona Jaschin v. Bad-Boll 
 Ola v. Ramona
Dana Lonadard Perr z Pampy  Tacko v. Wienerau
Gipsy z Pampy
Patty Framato Rolau Zanto v. Roten matter
Chessa Framato Rolau

Zpět